Učitelia

Pracovníci školy:

Zoznam učiteľov
P.č. Titul Meno Aprobácia Funkcia
1 Mgr. Balážiová Dana SJL - HUV triedna učiteľka - Oktáva
2 Mgr. Bálintová Zuzana BIO - CHEM triedna učiteľka - Sekunda
3 Mgr. Benediková Mária TSV  
4 PaedDr. Bugárová Linda DEJ - INF - MAT triedna učiteľka - Tercia
5 Mgr. Cséfalvay Lóránt TSV - NEJ triedny učiteľ - I.A
6 Mgr. Čoltková Anita SJL - ETV triedna učiteľka - Príma
7 Mgr. Horváth Chochola Denisa NEJ triedna učiteľka - Kvarta
8 Mgr. Hudák Adrián BIO - GEO triedny učiteľ II.A
9 Mgr. Kállayová Priska MAT - FYZ triedna učiteľka -IV.A
10 Mgr. Tomáš Kenyeres DEJ  
11 RNDr. Kissová Edita MAT - FYZ    
12 Mgr. Nora Kubíková ANJ triedna učiteľka - III.A
13 PhDr. Nagyová Veronika, MPH ANJ triedna učiteľka - Sexta  
14 PaedDr. Pácalová Beáta SJL  - OBN - ETI  
15 Mgr. Reháková Zuzana BIO - CHE triedna učiteľka - Kvinta
16 Mgr. Sihelská Monika MAT - FYZ riaditeľka školy   
 
17 Mgr. Šándorová Klára ANJ triedna učiteľka - Septima
18 Mgr. Vermes Baán Mária ANJ  
19 Mgr. Véghová Bernadeta SJL - VYV zástupkyňa riaditeľa školy,  výchovná poradkyňa  
20 Mgr. Vrábel Lilla INF    
           
21 PaedDr. Klement Martin PhD. NAV-kat