Štúdium

Štúdium na gymnáziu, vzhľadom na svoju širokospektrálnosť a hĺbku, je najvhodnejšou prípravou na štúdium na ktorejkoľvek vysokej škole, nadstavbové štúdium či iné formy pomaturitného vzdelávania.

Gymnázium Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnom štúdiu a v 8-ročnom štúdiu. V štvorročnom štúdiu študujú žiaci po ukončení 9.ročníka ZŠ a v osemročnom štúdiu po úspešnom ukončení 5.ročníka ZŠ

V súčasnosti má naša škola 11 tried, z toho je 8 tried v osemročnom štúdiu, ktoré je zamerané na výučbu cudzích jazykov a 3 triedy v štvorročnom štúdiu.  Na škole sa vyučujú 2 cudzie jazyky (anglický jazyk a nemecký jazyk). Škola podľa záujmu žiakov ponúka vo vyšších ročníkoch v obidvoch formách bohatý výber voliteľných predmetov. Žiaci majú možnosť pracovať v rôznych krúžkoch zameraných na šport, jazyky, prácu s počítačom, internet, grafológiu, divadlo, matematiku a pod.

Tlačivá na žiadosti
Žiadosť o povolenie opakovania ročníka                        Žiadosť o oslobodenie od vzdelávania vo vyučovacom predmete 
Žiadosť o predĺženie klasifikačného obdobia                Žiadosť o prestup študenta
Žiadosť o povolenie komisionálnej skúšky                      Žiadosť o povolenie opravnej skúšky
Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania                           Žiadosť o štúdium na zahraničnej škole obdobného typu
Žiadosť o štúdium podľa indiv. učebného plánu              Ospravedlnenka        

Školský  rok 2017 -2018

Inovovaný školský vzdelávací program   

Rámcový učebný plán 4-ročné štúdium             Rámcový učebný plán 8-ročné štúdium