Prijímacie skúšky pre školský rok 2019/20

 

 Postup pri podávaní prihlášky na 4-ročné aj 8-ročné štúdium (1.kolo):

1, Vyzdvihnúť si prihlášku u výchovného poradcu ZŠ ( dostanete ju aj na sekretariáte našej školy alebo si ju môžte vytlačiť 

                                                                                           z našej www stránky - pozri nižšie! )

2, Prihláška musí obsahovať: - osobné údaje žiaka a zákonného zástupcu + podpisy ( žiaka aj zákonného zástupcu )

                                                    - známky ( za 2., 3.,4. ročník a polrok 5.ročníka pre 8-ročné štúdium a za 6.,7.,8. ročník 

                                                      a polrok 9.ročníka pre 4-ročné štúdium)

                                                    - potvrdenie od lekára o zdravotnom stave

                                                    - pečiatka a podpis riaditeľa a podpis triedneho učiteľa ZŠ, ktorú žiak navštevuje

3. Naša škola zverejní kritéria na prijatie do 4-ročného aj 8-ročného štúdia do 31.marca 2019( aj na tomto mieste )

4. Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ do 10.apríla 2019

5. Prihlášku je potrebné doručiť prostredníctvom riaditeľa ZŠ alebo aj osobne na sekretariát  našej školy do 20.apríla 2019

6. Prijímacie skúšky do 1.ročníka 8-ročného a 1.ročníka 4-ročného štúdia gymnázia  sa uskutočnia v prvom kole v        

    dvoch termínoch v  dňoch 13. mája 2019 ( pondelok ) 16. mája 2019 ( štvrtok )

 7. Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na nástenke školy a aj na tejto www stránke do 3 pracovných dní po  

     prijímacích skúškach

Poznámka:  Každý záujemca o štúdium si môže podať až dve prihlášky na dve rôzne stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.

 Tlač prihlášky:  Prihláška na štúdium - prvá strana      Prihláška na štúdium - druhá strana

 Kritériá na prijatie uchádzačov do 8-ročného aj 4-ročného štúdia na školský rok 2019 / 2020     

 
Poznámka - Podľa § 65 odst. 8 školského zákona ( 245 / 2008) je do 8-ročného vzdelávacieho programu študijného odboru gymnázium možno prijať uchádzača len do prvého ročníka. Z toho vyplýva, že ak v 5.ročníku ZŠ premeškáte príležitosť a nezúčastníte sa prijímacích skúšok, už nebude žiadna ďalšia možnosť na prijatie do tohto 8-ročného vzdelávacieho programu.

Každoročne naša škola usporadúva na začiatku kalendárneho roku Deň otvorených dverí pre záujemcov o 4-ročné aj 8-ročné štúdium. Ak máte záujem o prehliadku priestorov našej školy a poskytnutie ďalších informácií, môžte sa ho zúčastniť, no môžte si dohodnúť aj individuálny termín na telefónnom čísle 031/ 55 22 33 4 prípadne na e-mailovej adrese:  gymds@gymds.sk .