História školy

Naša škola bola založená 1.septembra 1948 a je teda  najstaršou školou v Dunajskej Strede. Škola začala fungovať s jednou triedou a riaditeľom sa stal Juraj Hukel. 

V začínajúcej triede bolo 25 žiakov rôznych vekových skupín so 4-5 ročným rozdielom.

 Začiatky bývajú ťažké...

 Viac sa môžete dozvedieť zo spomienok pána Eduarda Olgyaya, ktorý začal študovať na našej škole hneď nasledujúci školský rok v roku 1949.

Prečítajte si .....

Strana 1                                      Strana 2

                

Gymnázium bolo potom zmenené na jedenásťročnú strednú školu, ktorá vznikla v roku 1953. Postupne z nej vznikla stredná všeobecnovzdelávacia škola a v roku 1969 bolo zriadené gymnázium so štvorročnou formou štúdia. V školskom roku 1994/95 bola zriadená ďalšia forma štúdia - osemročná so zameraním na cudzie jazyky.

 

Stará budova gymnázia    

 

 

 

Škola sídlila dlhší čas v spoločnej budove s Gymnáziom s vyučovacím jazykom maďarským na Námestí sv. Štefana. V januári 2006 sa presťahovala do zrekonštruovaných priestorov bývalej materskej školy na sídlisku Sever II. Prvýkrát vo svojej histórii má škola vlastné priestory, v ktorých môže lepšie rozvíjať svoje školské i mimoškolské aktivity.

 

Nová budova gymnázia

 

Za polstoročie sa o rozvoj slovenského školstva v Dunajskej Strede zaslúžilo veľa vynikajúcich pedagógov. Medzi najzanietenejších priekopníkov slovenského školstva patril p. Pavel Senický, ktorý bol aj prvým riaditeľom slovenskej školy  v okrese Dunajská Streda.

Riaditelia školy.

 Počas existencie gymnázia sa na zodpovednom poste riaditeľa vystriedalo viacero vynikajúcich pedagogických osobností:

1948 - 1953  Juraj Hukel

1953 - 1955   Karol Beck

1956 - 1959   Michal Farkašovský

1960 - 1962   Mária Durcová

1962 - 1964   Jozef Mojžiš

1964 - 1971   Viliam Greksa

1971 - 1979   Ján Hudec

1979 - 1990   Anna Rummerová

1991 - 2009   Dalimír Múčka

2009 - 2018  Miloš Hajduk

od r. 2018 Monika Sihelská

 

Medzi známych absolventov školy patria :

Eva Šuranová - držiteľka bronzovej medaily z OH v Mníchove v skoku do diaľky

Dr. Jozef Noga - riaditeľ Ústavu fyzikálnej chémie

Dr. František Baluška - biológ - spolupracoval na projekte NASA

Ladislav Teren - výtvarník

Ivan Vojtek - herec

Soňa Horňáková - speváčka

Ing. Ľubomír Dolgoš - bývalý minister vlády SR 

Okrem nich je veľa našich absolventov, ktorí dosiahli významné úspechy v oblasti vedy, kultúry a športu.