Dunajská Streda

História:

Najstaršie osídlenie pochádza z doby bronzovej a určité zostatky sa našli aj z čias rímskej nadvlády a sťahovania národov. Vedci a historici predpokladajú, že na území dnešného mesta sa nachádzala rímska usadlosť, ale nezachovali sa z tých čias žiadne písomnosti, len historické predmety charakteristické pre toto obdobie.

Kráľ Belo III tu založil trhové miesto a za deň trhov určil stredu. Od toho sa odvodil názov mesta. Neskôr bol dňom trhu piatok. Prvý záznam o Dunajskej Strede je v listine palatína a hlavného župana Loranda z roku 1250 v podobe Zerda. Ďalšie sú v podobe Svridahel, Zerdahel, Zredahel, Serdahel, v roku 1863 vznikol názov Dunaszerdahely  a od roku 1920 Dunajská Streda.

V 13.storočí bola majetkom ostrihomského arcibiskupstva. Neskôr  sa stala majetkom Prešporského hradu. V roku 1405 na základe dekrétu Žikmunda Luxemburského sa Dunajská Streda stala poddanským mestečkom, vidieckym sídlom bez mestských výsad, ktorým sa hovorilo opidá. Prvým dokladom o tom, že Dunajská Streda mala mestské práva je portálny súpis z roku 1574. Vtedy tu žilo 26 poddanských rodín a 3 šľachtické rodiny. Od roku 1600 do roku 1848 bola majetkom rodu zemepánov Pállfyovcov. V tomto období bolo mesto poznačené obdobím tureckých vojen.Dnešné mesto vzniklo pripojením dovtedajších samostatných častí - Újfalu, Nemesszeg a Elötejed k pôvodnej časti Dunajská Streda. Stalo sa tak v roku 1874. O časti Újfalu sú prvé zmienky z roku 1272 pod názvom Puk. Osada patrila rodine Kondéovcov. Prvá písomná správa o osade Nemesszeg je z roku 1480. Išlo o sídlo šľachtických rodín (Petényiovci, Némethovci a Thuróczyovci). Mestská časť Elötejed má prvé písomné zmienky z roku 1280. Toto územie patrilo rodinám Keresztesiovcov a Kálmánovcov.