.Akcie školy v školskom roku 2017/2018

 

          September 2017

  4. septembra           -   Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018, začiatok o 8,30 hod.

  4. septembra           -   Pracovná porada o 10 00 

  5. septembra           -   Vydávanie učebníc pre študentov 1.ročníka a Prímy (p. Seböková

                                    + triedni učitelia) + triednické hodiny pre všetky triedy

 12. septembra        -   Návšteva divadla v Bratislave (Sexta, Septima,II.A, Balážiová, Sihelská,

                                   Strigač)

 28 . septembra          -   Zasadnutie Rady rodičov o 16 30, celoškolské a triedne RZ

 20.-21. septembra  -   Náhradné maturitné skúšky pre študenta IV.A Jančeka

 25. septembra        -    Pracovná porada

 26.septembra         -    Návšteva Múzea holokaustu v Seredi (Kvinta, IV.A, p. prof. Pácalová)

 28. septembra        -   Veľtrh vysokých škôl, Nitra, (Septima, IV.A, Oktáva, p. prof. Véghová,

                                    Strigač)

 28. septembra        -    Prírodovedná exkurzia FUTURA do Mosonmagyarovár (Sekunda,

                                    Tercia, triedni učitelia, prof. Kissová)

 29.septembra         -    Návšteva planetária  Hurbanovo (p.prof. Strigačová)

    

      Október 2017

 2. októbra               -  Dobrý anjel (výber žiakov, prof. Pácalová)

 6. októbra               -  Deň TTSK ( slávnostné otvorenie, vedomostný kvíz, kultúrny

                                   program, športové akcie )

 17. októbra             -  Návšteva divadla v Bratislave (výber žiakov, prof. Pácalová)

 19  . októbra         -   Zasadnutie Rady školy, zborovňa o 13 00 

 23. októbra             -  Pracovná porada

 27. októbra             -  Halloween ( triedy Príma, Sekunda, Tercia, Kvarta, prof. Véghová)

 30.-31. októbra       -   Jesenné prázdniny                                                                                                                                

 

    November 2017

 1.november           -   Sviatok všetkých svätých

 2. novembra          -   Zbierka „Dobrý anjel“ ( celá škola, p. prof. Pácalová )

 7. novembra          -    Geografická exkurzia do Hurbanova (I.A, Kvinta,  p.prof.            

                                   Horváth, p. prof. Strigačová )

 16. novembra         -   Stužková slávnosť maturantov  ( Oktáva a IV.A trieda,  p. prof.

                                    Véghová, p. prof. Strigač)                    

 16. novembra        -    Geografická exkurzia do Hurbanova ( Príma,  p.prof. Lovasová,            

                                   p. prof. Strigačová )

 20. novembra        -   Deň študentstva – program žiakov školy ku Dňu boja za demokraciu 

                                   a slobodu spojený s imatrikuláciami a vyhlásením „ Študenta /

                                   študentky roka“ + vyhodnotenie zberu papiera. Kultúrny program. 

 20. novembra         -   Klasifikačná porada za 1. štvrťrok školského roka

 23. novembra         -   Darovanie krvi ( IV.A, Oktáva,  p.prof. Pácalová)

 28. novembra         -  Geografická olympiáda – školské kolo ( Príma až Kvarta, p. prof.

                                    Strigačová)

 29. novembra         -   Vyučovanie v EDULAB-e ( Kvinta, p. prof. Pácalová)

 2.-30.novembra      -  Zbierka pre fyzicky a mentálne postihnuté deti ( šatstvo, hračky,

                                    knihy...)                                                        

 

     December 2017

 1. decembra          -  Červené stužky ( p.prof. Pácalová )

 1. decembra          -  Dobrý anjel  - vybratí študenti +  p.prof. Pácalová

 6. decembra          -  Mikuláš na našej škole ( všetky triedy ) a Vianočné trhy pre

                                  rodičov spojené s kultúrnym programom

 7.decembra          -   Geografická olympiáda (30 žiakov + p.prof. Strigačová) 

8. decembra         -   Návšteva parlamentu v Bratislave (IVA, Oktáva, Septima + prof.

                                 Pácalová, Sihelská)

11. decembra         -  Pracovná porada

10. decembra        –  Olympiáda z anglického a nemeckého jazyka - školské kolá  (p.prof.

                                  Tilajčíková, Šándorová, Horváth Chochola, Lovasová)

12. decembra        -  Vianočná rodičovská akadémia  v ZUŠ, kultúrny program našich žiakov 

                                  pre rodičovskú verejnosť

12. decembra        -   Pytagoriáda pre triedy Príma, Sekunda a Tercia, p. prof. Strigačová

14.-17.decembra  -   Finančná zbierka Tesco DS ( výber žiakov + p.prof. Pácalová ) 

20. decembra        -   Historicko – geografická exkurzia do Brna ( Septima, IV.A, Oktáva –

                                  Strigač, Strigačová, Véghová)

20. decembra         -  Vianočná latka – súťaž v skoku do výšky SŠ a ZŠ (športová

                                  Hala v Dunajskej Strede,  vybraní žiaci školy, p.prof. Horváth)

21. decembra         -  Posedenie pri jedličke a Vianočný ples v átriu pre študentov školy

21. decembra         -  Návšteva filmového predstavenia a Vianočných trhov v DS (Kvarta,

                                  p.prof. Tilajčíková)

25.-31. decembra  -  Vianočné prázdniny  

 

     Január 2018

1.     Vianočné prázdniny

          Termín:  2.1. – 5.1.                                                         Zodpovedné: vedenie školy                                           

2.      Práca krúžkov

           Termín:  od 8.1.                                                              Zodpovední: vedúci krúžkov

3.      Dobrý anjel

           Termín:   8.1.                                                                  Zodpovedná: PaedDr. Pácalová

4.      Inventarizácia majetku

           Termín:   v priebehu januára                              Zodpovední: Mgr. Bódisová, vedúci PK    

5.     Klasifikačná porada za 1.polrok                  

           Termín: 22.1.                                                                  Zodpovedné: vedenie školy

6.     Zbierka pre mentálne postihnutých a vozíčkarov.

           Termín:  v priebehu januára                                           Zodpovedná: PaedDr. Pácalová

7.    Školský ples v reštaurácii LUNI            Zodpovedné: Mgr. Sihelská, Mgr. Véghová,            

          Termín:  27.1                                                                                        Mgr. Bódisová.                                       

8.    Triednické hodiny a odovzdávanie výpisov vysvedčení na 6. vyuč. hodine

           Termín: 31.1.                                                                   Zodpovední: tried. učitelia

 

    Február  2018

1.       Dobrý anjel - zbierka

          Termín:  1.2.                                                              Zodpovedná: PaedDr. Pácalová

2.       Polročné prázdniny

          Termín:  2.2.                                                              Zodpovedné: vedenie školy

3.       Geografická olympiáda - okresné kolo

          Termín:  6.2.                                                              Zodpovedná: Mgr. Strigačová 

4.        Zasadnutie Rady rodičov o 16,30 hod. a triedne schôdze RZ o 17,00 hod.

            Termín: 7.2.                                                             Zodpovedné: vedenie školy    

5.       Beseda s lekárom (MUDr. Bodáková) – protidrogová tematika

          Termín:  8.2.                                                              Zodpovedné: vedenie školy

6.       Geografická olympiáda – krajské kolo

          Termín:  9.2.                                                              Zodpovedná: Mgr. Strigačová

7.       Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov a ich zverejnenie na WWW

          Termín:  9.2.                                                               Zodpovedné: vedenie školy

8.       METRANS /Danubia/, a.s. Dunajská Streda – beseda pre maturantov

          Termín:  12.2.                                                             Zodpovedné: vedenie školy         

9.       Pracovná porada (stanovenie kritérií pre prijatie na prijímacích skúškach)

          Termín: 12.2.                                                             Zodpovedné: vedenie školy

10.     Valentínka pošta

          Termín: 14.2.                                                             Zodpovedná:  Mgr. Tilajčíková

11.     Beseda s pracovníčkou Mestského úradu v DS

          Termín:  15.2.                                                           Zodpovedný: Mgr. Strigač                                

12.     Literárna súťaž Múdra príroda

          Termín:  do 16.2.                                                       Zodpovedná: PaedDr. Pácalová

13.     Deň cudzích jazykov pre žiakov

          Termín:  22.2.                                                            Zodpovedná: Mgr. Tilajčíková

14.     Lyžiarsky kurz pre Sekundu, Kvintu a 1.A

          Termín:  25.2.-2.3.                                                    Zodpovedná: Mgr. Sihelská

15.     Zbierka pre mentálne postihnutých a vozíčkarov, zbierka vrchnáčikov

          Termín:  v priebehu februára                                     Zodpovedná: PaedDr. Pácalová

 

    Marec 2018

1.      Dobrý anjel

         Termín:  1.3.                                                                              Zodpovedná: PaedDr. Pácalová 

2.      Jarné prázdniny                                  

         Termín: 5.3.-9.3.                                                                               Zodpovedné: vedenie školy                                                                                               

3.      Pracovná porada – pokyny k maturitným skúškam

         Termín:  12.3.                                                                                   Zodpovedné: vedenie školy                                                                                                                            

4.      Písomné maturitné skúšky zo SJL

         Termín: 13.3.                                                                                    Zodpovedné: vedenie školy 

5.      Filmové predstavenie „Obyčajná tvár“ – všetky triedy okrem maturantov – Kino MAX

          Termín: 13.3.                                                     Zodpovedné: Mgr. Strigačová + vedenie školy 

6.      Písomné maturitné skúšky z ANJ

         Termín: 14.3.                                                                                   Zodpovedné: vedenie školy

7.      Výchovný koncert „Zábrany bez zábran“ – všetky triedy okrem maturantov – Kino MAX

         Termín: 14.3.                                                      Zodpovedné: Mgr. Strigačová + vedenie školy 

8.      Pytagoriáda – okresné kolo

         Termín: 14.3.                                                                                Zodpovedná: Mgr. Strigačová

9.      Písomné maturitné skúšky z MAT

          Termín: 15.3.                                                                                   Zodpovedné: vedenie školy

10.     Odovzdanie návrhov maturitných zadaní na schválenie riaditeľom školy

          Termín: do 19.3.                                                                       Zodpovední: príslušní vyučujúci 

11.     Návšteva múzea – Bratislava – trieda 1.A + výber žiakov

          Termín:  16.3.                                                             Zodpovedná: PaedDr. Pácalová, Horváth

12.     Hviezdoslavov Kubín – Príma - okresné kolo

          Termín:  20.3.                                                                                Zodpovedná: Mgr. Balážiová

13.     Návšteva divadelného predstavenia v Bratislave – P.O.H. ( výber z viacerých tried )

          Termín:  21.3.                                           Zodpovedná: PaedDr. Pácalová, Horváth, Šándorová

14.     Hviezdoslavov Kubín – Tercia, 1.A - okresné kolo

          Termín:  22.3.                                        Zodpovedná: Mgr. Balážiová,  PaedDr. Pácalová                                                                  

15.     Geografická olympiáda – celoštátne kolo

          Termín:  23.3.-25.3.                                                                     Zodpovedná: Mgr. Strigačová

16.     Návšteva divadelného predstavenia v Bratislave ( 1.A, Kvarta, Kvinta, Sexta)

          Termín:  23.3.                                                            Zodpovedná: Mgr. Šándorová, Tilajčíková

17.     Veľkonočné prázdniny                                  

          Termín: 29.3.- 3.4.                                                Zodpovedné: vedenie školy                                                                                                

18.     Zber vrchnáčikov, zber pre mentálne postihnutých

          Termín:  priebežne                                                                    Zodpovedná:   PaedDr. Pácalová

 

    APRÍL 2018

1.     Veľkonočné prázdniny

        Termín: 1.4. -3.4.                                                                           Zodpovedné: vedenie školy                                               

2.    Dobrý anjel

        Termín:  4.4.                                                                                    Zodpovedná: PaedDr. Pácalová

3.     Geograficko –historická exkurzia do Poľska ( Mgr. Sihelská, Strigač, Véghová)

         Termín: 5.4 – 6.4.                                                                          Zodpovedný: Mgr. Strigač                                         

4.     Jarný zber druhotných surovín ( papiera )

        Termín: 9.4. -13.4.                                                                            Zodpovedný: Mgr. Strigač

5.    Deň narcisov (zbierka - výber z tried školy)

        Termín:  13.4.                                                                                  Zodpovedná: PaedDr. Pácalová

6.     Exkurzia z fyziky - Mobilis ( Sekunda, RNDr. Kissová, Mgr. Horváth Chochola, Győr  )

        Termín:19.4.                                                                                      Zodpovedná: Mgr. Kissová

7.     Súťaž „Chémia pod pokrievkou“ (Príma až Kvarta)

         Termín: 20.4.                                                                                   Zodpovedná: Mgr. Šafránková

8.     Klasifikačná porada za 3. štvrťrok

         Termín:  23.4.                                                                                  Zodpovedné: vedenie školy                                                

9.     Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo ( 3 žiačky Tercie )

         Termín: 26.4.                                                                                   Zodpovedná: Mgr. Balážiová

10.    Maturitné skúšky -  vypracovanie harmonogramu

         Termín: do 27.4.                                                                       Zodpovedná: zást. riad. školy                                                               

11.   Práca krúžkov

         Termín:  priebežne                                                                          Zodpovední: vedúci krúžkov

12.   Zber  PET vrchnáčikov a zbierka pre mentálne postihnutých

         Termín:  priebežne                                                                          Zodpovedná: PaedDr. Pácalová

   

      Máj 2018

1.       Dobrý anjel    

          Termín: 2.5.                                                                                   Zodpovedná: PaedDr. Pácalová

2.    Riaditeľské voľno

          Termín:  7.5., 21.5. a 22.5.                                                                  Zodpovedný: riaditeľ školy                                               

3.     Zasadnutie prijímacej komisie

          Termín: 9.5.                                                                                         Zodpovedný: riaditeľ školy         

4.    Pracovná porada + klasifikačná porada pre maturujúce ročníky

          Termín:  9.5.                                                                                        Zodpovedné: vedenie školy  

 5.    Informácie maturantom o výsledkoch EČ MS a PFIČ           

         Termín: 10.5.                                                                                       Zodpovedný: riaditeľ školy           

  6.   Rozlúčka maturantov spojená s odovzdaním diplomov a ocenení

          Termín:  11.5.                                                                                      Zodpovedné: vedenie školy

 7.    Kurz na ochranu života a zdravia

          Termín: 14.5.                                                                                       Zodpovedné: vedenie školy

8.   Akademický týždeň maturantov

          Termín: 14.- 18.5.                                                                                Zodpovedné: vedenie školy                                                       

9.     Prijímacie skúšky do 1.ročníka a Prímy (1. kolo)

          Termín: 14.5. (1.termín), 17.5. (2.termín)                                           Zodpovedné: vedenie školy

10.     Hodžova esej (Kvinta, 1.A)                                                                                                                                                 

          Termín: 15.5.                                                                                 Zodpovedná: PaedDr. Pácalová

11.     Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

          Termín: 17.5.                                                                                        Zodpovedný: riaditeľ školy        

12.   Ústne maturitné skúšky

          Termín: 21. – 25.5.                                                                          Zodpovedná: zástup. riad. školy

13.     Odovzdávanie učebníc absolventov triednym učiteľom

          Termín: 25.5.                                                                                       Zodpovední: triedni učitelia

14.     Zápis prijatých uchádzačov po prijímacích skúškach  

          Termín:  28.5.-29.5.                                                                             Zodpovedné: vedenie školy   

15.    Práca krúžkov

          Termín:  priebežne                                                                              Zodpovední: vedúci krúžkov

16.    Zbierka pre mentálne postihnutých  a zber  PET vrchnáčikov

          Termín:  priebežne                                                                              Zodpovedná: PaedDr. Pácalová